Author Guidelines

วารสารขอความร่วมมือในการเตรียมต้นฉบับดังนี้


การเตรียมต้นฉบับบทความ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อผู้เขียน        ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย

สถานที่ทำงานของผู้เขียน โปรดระบุสถานที่ทำงานและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์

ชื่อบทความ     ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ         ควรสรุปสาระสำคัญของบทความไว้โดยสังเขป ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คำ

คำในบทความ จำนวนคำในบทความ ไม่ควรเกิน 8,000 คำ

คำสำคัญ          จำนวน 3 – 5 คำให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


เนื้อหา            เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร UPC ขนาด 16 หรือขนาดเทียบเท่า และให้มีหัวข้อได้ไม่เกิน 3 ลำดับ ได้แก่ ลำดับแรก เช่น บทนำ ใช้ ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ลำดับที่สอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา และลำดับที่สามใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเอียง

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

การอ้างอิง        รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อเรื่องและท้ายเล่มใช้วิธีการอ้างอิงระบบนาม – ปี ตามรูปแบบของ American Psychological Association (APA) การเขียนการอ้างอิงให้ใช้ภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรโรมันทั้งหมด สำหรับการอ้างอิงเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ ให้ถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยวิธีการถอดอักษรแบบถ่ายเสียง (Transcription) หรือโดยวิธีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและให้แสดงตัวอักษรภาษาไทยในวงเล็บตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน


ตัวอย่างการอ้างอิง

การอ้างอิงจากหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการ

Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: Transaction Publishers.

การอ้างอิงจาก Book Chapter

Jenkins-Smith, H., Nohrestedt, D., Weible, C., & Ingold, K. (2017). The advocacy coalition framework: An overview of the research program. In Christopher, W. M., & Sabatier, P. A. (Ed). Theories of the Policy Process. 4th edition. Boulder: Westview Press.

การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์

Singkasa, N. (2011). Study the Concept of Japanese Dessert Packaging Design. Master’s Thesis, Silpakorn University.

การอ้างอิงจากวารสาร

Aguinis, H., & Glavas, A. (2012). What we know and don’t know about corporate social responsibility: A review and research agenda. Journal of Management, 38(4), 932-968.

การอ้างอิงจากเว็บไซด์

Gallup Consulting (2017). Executive Summary: State of the Global Workforce. Retrieved February 18, 2021 from http://www.managerlenchanteur.org/wp-content/uploads/Gallup-State-of-the-Global-Workplace-Report-2017_Executive-Summary.pdf.


ภาพ ตารางและ สมการ

ควรมีเฉพาะที่จำเป็น และควรมีหมายเลขกำกับภาพตามลำดับ ภาพจะต้องชัดเจน แสดง
และสมการ เนื้อหาที่สำคัญของเรื่อง ภาพถ่ายควรเป็นภาพขาว – ดำ คำอธิบายภาพประกอบและตารางให้ใช้ข้อความกะทัดรัดชัดเจน ส่วนของต้นฉบับที่เป็นรูปภาพ แผนภาพ และตาราง ให้มีขนาดไม่เกิน 140 x 210 มม. รูปแบบ gray-scale มีระดับความเข้มที่เหมาะสม ตัวอักษรในภาพและตารางให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 ทุกภาพ ตารางและสมการจะต้องมีชื่อกำกับ ได้แก่ “ภาพที่ 1 ชิดขอบซ้ายด้านล่างของภาพ” , “ตารางที่ 1 ชิด ขอบซ้ายด้านบนของตาราง” และ “สมการ” ชิดขอบขวาในบรรทัดเดียวกับสมการ รวมทั้งแหล่งที่มา (ถ้ามี) ด้าน ล่างของภาพหรือตาราง และให้ระบุตำแหน่งอ้างอิงในบทความ เช่น <ภาพที่ 1>, <ตารางที่ 1> หรือ <สมการที่ 1>

ข้อแนะนำในการใช้ภาษา

1.บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใดๆมาก่อน หรือกำลังอยู่ในกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่อื่นๆ
2.หากพบว่ามีการคัดลอกเนื้อหาของบทความจากเอกสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด จะมีการดำเนินการแจ้งกองบรรณาธิการให้ทราบโดยทันที
3. สำหรับบทความที่เป็นการนำเสนอข้อมูลการวิจัยหรือเป็นการวิจัยโดยมีการทดลองกับคนหรือสัตว์ จะต้องเป็นการวิจัยหรือการทดลองที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับการวิจัยมนุษย์และสัตว์ และผู้เขียนจะต้องส่งเอกสารอนุมัติรับรองการอนุญาตให้ทำการวิจัยให้กับทางโครงการฯเพื่อเป็นหลักฐานด้วย

5.ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศในกรณีที่มีคำไทยใช้แพร่หลายอยู่แล้ว

6.รักษาความสม่ำเสมอในการใช้คำศัพท์ การใช้ตัวย่อ โดยตลอดทั้งบทความ


การตรวจแก้ไขต้นฉบับ

บรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ในด้านรูปแบบและรายละเอียด ที่ส่งมาพิมพ์ทุกเรื่องตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่อง จะสอบถาม หรือหารือ ขอความเห็นชอบจากผู้เขียน


การจัดส่งต้นฉบับกรุณาจัดส่งเอกสาร มาที่โครงการวารสารทางวิชาการตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และเมื่อบทความได้รับคัดเลือก ให้ตีพิมพ์แล้วนั้น ผู้เขียนจะต้องจัดส่งไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปยังโครงการเพื่อที่ทางโครงการ จักได้ดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร/แฟกซ์0-2727- 3900 หรือจัดส่งบทความผ่านทาง e-mail address: pajournal@hotmail.com

หมายเหตุ : 1.บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใดๆมาก่อน หรือกำลังอยู่ในกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่อื่นๆ

2.หากพบว่ามีการคัดลอกเนื้อหาของบทความจากเอกสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด จะมีการดำเนินการแจ้งกองบรรณาธิการให้ทราบโดยทันที

3. สำหรับบทความที่เป็นการนำเสนอข้อมูลการวิจัยหรือเป็นการวิจัยโดยมีการทดลองกับคนหรือสัตว์ จะต้องเป็นการวิจัยหรือการทดลองที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับการวิจัยมนุษย์และสัตว์ และผู้เขียนจะต้องส่งเอกสารอนุมัติรับรองการอนุญาตให้ทำการวิจัยให้กับทางโครงการฯเพื่อเป็นหลักฐานด้วย


โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240